شرکت لکوموتیوریل اروند Locomotive Rail Arvand Co.
061-33730295 
info@locorail.ir

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

فــرایند تعمیــر اســاسی واگــن ها

فــرایند تعمیــر اســاسی واگــن ها

فــرایند تعمیــر اســاسی واگــن ها

جزئیات

با توجه به دستورالعمل اداره کل واگن ها و به منظور سیر ایمن وسائل حمل و نقل ریلی در خطوط راه آهن جمهوری اسلامی ایران، کلیه واگن ها می بایست هر 3 سال یکبار توسط شرکت های تعمیراتی دارای مجوز تعمیر اساسی گردند.

6 بهمن 1400
با توجه به دستورالعمل اداره کل واگن ها و به منظور سیر ایمن وسائل حمل و نقل ریلی در خطوط راه آهن جمهوری اسلامی ایران، کلیه واگن ها می بایست هر 3 سال یکبار توسط شرکت های تعمیراتی دارای مجوز تعمیر اساسی گردند.

لینک دانلود مقاله
https://fastcdn.pro/filegallery/locorail.ir/OtherFiles/ARTICLE/فرایند تعمیر اساسی واگن.pdf

مقاله ها مرتبط