شرکت لکوموتیوریل اروند Locomotive Rail Arvand Co.
061-33730295 
info@locorail.ir

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

شناسایی واگن های باری

شناسایی واگن های باری

شناسایی واگن های باری

جزئیات

امروزه حمل و نقل ریلی به جهت مزیت های نسبی ، صرفه اقتصادی و آلودگی کمتر به عنوان حمل و نقل سبز در سراسر جهان مورد توجه خاص ملتها در دولتها قرار دارد و در هر بخش بار مسافر شتابان در حال توسعه می باشد. گرچه این توسعه بصورت همه جانبه و در کلیه بخشهای حمل و نقل ریلی در شرف انجام می باشد اما در بخش ناوگان و ماشینهای ریلی آهنگ تندتری را نسبت به سایر وجوه داشته بنحویکه هر روز شاهد فناوریهای جدیدی در این بخش می باشیم . ویژگی عمومی و مشترک در کلیه ماشینهای ریلی جدید سرعت، ظرفیت بانضمام ایمنی و امنیت بیشتر میباشد. واگن به عنوان یک ماشین ریلی عمومی اعم از باری یا مسافری بخش اعظم ناوگان ریلی راه آهنهای دنیا را تشکیل می دهد و به لحاظ هرگونه بهبود در ساختمان و روش بهره بردای آن میتواند منافع بسیاری برای سازمان داشته باشد و لذا به همین دلیل به شدت موردتوجه می باشد و بدیهیست شناخت و آگاهی از کم و کیف رویکردهای نوین در این بخش می تواند گاهی در جهت افزایش بهره وری و کاهش خسارات ناشی از بهره برداری نادرست آن شود.

16 مرداد 1402
امروزه حمل و نقل ریلی به جهت مزیت های نسبی ، صرفه اقتصادی و آلودگی کمتر به عنوان حمل و نقل سبز در سراسر جهان مورد توجه خاص ملتها در دولتها قرار دارد و در هر بخش بار مسافر شتابان در حال توسعه می باشد. گرچه این توسعه بصورت همه جانبه و در کلیه بخشهای حمل و نقل ریلی در شرف انجام می باشد اما در بخش ناوگان و ماشینهای ریلی آهنگ تندتری را نسبت به سایر وجوه داشته بنحویکه هر روز شاهد فناوریهای جدیدی در این بخش می باشیم . ویژگی عمومی و مشترک در کلیه ماشینهای ریلی جدید سرعت، ظرفیت بانضمام ایمنی و امنیت بیشتر میباشد. واگن به عنوان یک ماشین ریلی عمومی اعم از باری یا مسافری بخش اعظم ناوگان ریلی راه آهنهای دنیا را تشکیل می دهد و به لحاظ هرگونه بهبود در ساختمان و روش بهره بردای آن میتواند منافع بسیاری برای سازمان داشته باشد و لذا به همین دلیل به شدت موردتوجه می باشد و بدیهیست شناخت و آگاهی از کم و کیف رویکردهای نوین در این بخش می تواند گاهی در جهت افزایش بهره وری و کاهش خسارات ناشی از بهره برداری نادرست آن شود.

لینک دانلود مقاله
https://fastcdn.pro/filegallery/locorail.ir/OtherFiles/ARTICLE/Identify.pdf

مقاله ها مرتبط