شرکت لکوموتیوریل اروند Locomotive Rail Arvand Co.
061-33730295 
info@locorail.ir

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

مقاله ها

تعداد آیتم ها در هر صفحه
شناسایی واگن های باری

امروزه حمل و نقل ریلی به جهت مزیت های نسبی ، صرفه اقتصادی و آلودگی کمتر به عنوان حمل و نقل سبز در سراسر جهان مورد توجه خاص ملتها در دولتها قرار دارد و در هر بخش بار مسافر شتابان در حال توسعه می باشد. گرچه این توسعه بصورت همه جانبه و در کلیه بخشهای حمل و نقل ریلی در شرف انجام می باشد اما در بخش ناوگان و ماشینهای ریلی آهنگ تندتری را نسبت به سایر وجوه داشته بنحویکه هر روز شاهد فناوریهای جدیدی در این بخش می باشیم . ویژگی عمومی و مشترک در کلیه ماشینهای ریلی جدید سرعت، ظرفیت بانضمام ایمنی و امنیت بیشتر میباشد. واگن به عنوان یک ماشین ریلی عمومی اعم از باری یا مسافری بخش اعظم ناوگان ریلی راه آهنهای دنیا را تشکیل می دهد و به لحاظ هرگونه بهبود در ساختمان و روش بهره بردای آن میتواند منافع بسیاری برای سازمان داشته باشد و لذا به همین دلیل به شدت موردتوجه می باشد و بدیهیست شناخت و آگاهی از کم و کیف رویکردهای نوین در این بخش می تواند گاهی در جهت افزایش بهره وری و کاهش خسارات ناشی از بهره برداری نادرست آن شود.

16 مرداد 1402
مقالات عمومی
آشنایی با واگن های باری

با پیشرفت روز افزون صنعت حمل ونقل و افزایش تقاضا براى حمل بار توسط وسایل نقلیه ریلى و همچنین با توجه به برنامه توسعه ی اقتصادى و اجتماعى که تا سال ١٣٩٠ بارمی بایست سهم راه اهن از کل حمل بار کشورى ٣٠ % باشد، نیاز به اموزش و ارتقاى دانش فنى دست اندرکاران این صنعت، تهیه و تدوین برنامه ها ی اموزشی مدونى را ایجاب مى کند که در این راستا کتابهای شناسایى و اشنایى با مجموعه ها، قطعات و سیستم های مرتبط و کاربرى انها یکى از مفیدترین ابزارها تواند باشد.

15 مرداد 1402
مقالات عمومی