شرکت لکوموتیوریل اروند Locomotive Rail Arvand Co.
061-33730295 
info@locorail.ir

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید
خلاصه:

وسایل نقلیه ریلی مجهز به سیستمهای تعلیق اولیه و ثانویه هستند که برای سیر با بیشترین سرعت و راحتی مسافران طراحی شده اند. یکی از قسمتهای مهم وسایل نقلیه ریلی سیستم تعلیق آنها است، در زمان چرخش چرخها بدلایل مختلف تکانه ایجاد می شود که می تواند به سایر قسمتهای آن وسیله آسیب برساند و همچنین صدماتی را نیز به ریل وارد کند. برای اجتناب از این مشکلات از سیستم تعلیق استفاده می شود که در برابر انواع ضربه ها، شوکها و لرزشها قابلیت انعطاف دارد. انعطاف پذیری در سطوح مختلف سیستم تعلیق تعبیه شده است، در مرحله اول سیستم تعلیق اولیه قرار دارد که چرخها را به بوژی متصل می کند و طراحی آن بگونه ای است که تکانه های شدید در جهت عمودی را کاهش می دهد. اجزا سیستم تعلیق اولیه: - سازه بوژی (Bogie Frame) - صفحه لاستیکی (Rubber Disk) - نشیمگاه فنر (Centering Disk) - فنر داخلی (Internal Spring) - فنر خارجی (External Spring) - تسمه قفل کننده (Locking Plate) - بوش لاستیکی (Rubber Joint) - بازوی کنترلی (Control Arm) - کمک فنر - میراکننده ارتعاش (Damper) بازوی کنترلی محل قرارگیری فنرها، کمک فنر و سایر اجزاء سیستم تعلیق اولیه است. نیروهای کشش و ترمز از طریق سازه بوژی به بازوی کنترلی منتقل می شوند. بخشی از تکانه های وارد شده به سیستم تعلیق اولیه توسط فنرها جذب می شوند و از انتقال آنها به سازه بوژی جلوگیری می شود.

وسایل نقلیه ریلی مجهز به سیستمهای تعلیق اولیه و ثانویه هستند که برای سیر با بیشترین سرعت و راحتی مسافران طراحی شده اند. یکی از قسمتهای مهم وسایل نقلیه ریلی سیستم تعلیق آنها است، در زمان چرخش چرخها بدلایل مختلف تکانه ایجاد می شود که می تواند به سایر قسمتهای آن وسیله آسیب برساند و همچنین صدماتی را نیز به ریل وارد کند. برای اجتناب از این مشکلات از سیستم تعلیق استفاده می شود که در برابر انواع ضربه ها، شوکها و لرزشها قابلیت انعطاف دارد. انعطاف پذیری در سطوح مختلف سیستم تعلیق تعبیه شده است، در مرحله اول سیستم تعلیق اولیه قرار دارد که چرخها را به بوژی متصل می کند و طراحی آن بگونه ای است که تکانه های شدید در جهت عمودی را کاهش می دهد.
اجزا سیستم تعلیق اولیه:
- سازه بوژی (Bogie Frame)
- صفحه لاستیکی (Rubber Disk)
- نشیمگاه فنر (Centering Disk)
- فنر داخلی (Internal Spring)
- فنر خارجی (External Spring)
- تسمه قفل کننده (Locking Plate)
- بوش لاستیکی (Rubber Joint)
- بازوی کنترلی (Control Arm)
- کمک فنر - میراکننده ارتعاش (Damper)
بازوی کنترلی محل قرارگیری فنرها، کمک فنر و سایر اجزاء سیستم تعلیق اولیه است. نیروهای کشش و ترمز از طریق سازه بوژی به بازوی کنترلی منتقل می شوند. بخشی از تکانه های وارد شده به سیستم تعلیق اولیه توسط فنرها جذب می شوند و از انتقال آنها به سازه بوژی جلوگیری می شود.

اجزاء سیستم تعلیق ثانویه:
- بولستر (Bolster)
- فنر مارپیچ (Spring)
- تیرک زیر فنرها (Bolster Spring Beam)
- لقمههای گوشواره (BSS Block)
- گوشواره (BSS Hanger)
- پین (والیک) لقمه (BSS Pin)
- کمک فنر عمودی (Vertical Damper)
در سیستم تعلیق ثانویه، بولستر بر روی فنرهای مارپیچ و فنرها بر روی تیرک زیرین نشسته اند و تیرکهای زیر از طریق لقمه ها، گوشواره ها و پینها به سازه اصلی بوژی متصل شده اند. با این چینش قطعات، بولستر قطعه ای شناور است که وزن اطاق واگن را به بوژی منتقل می کند و در نهایت وزن واگن از طریق سیستم تعلیق اولیه و چرخها به ریل منتقل می شود.
بولستر در واگن های اکراینی عبارت است از تجهیزی که نیروهای وارده از طرف بار را به چرخ و محورها منتقل نموده و به دلیل ضربات و شوکهای ناشی از حرکت واگن در خطوط پرشیب و فراز و قوسهای تند راه آهن همواره تحت تنش و سایش می باشد. لذا با توجه به اخذ مجوز تعمیر اساسی از اداره کل واگن ها، کلیه بولسترهای واگن های اکراینی در شرکت لکوموتیوریل اروند تعمیر اساسی می گردند.

خدمات مرتبط